The Polish language in gnupg.spec is horrible

Karol Kwiatkowski karol.kwiat at gmail.com
Mon Apr 16 18:02:48 CEST 2007


Werner Koch wrote:
> Hi,
> 
> we have this 
> 
>    https://bugs.g10code.com/gnupg/issue676
> 
> bug report in the tracker.  I'd appreciate if someone else speaking
> Polish can check the supplied patch
> 
>   https://bugs.g10code.com/gnupg/file84/corrected-polish.diff.gz
> 
> so that I can apply it.

Much better but still contains some directly translated sentences. How
about this one (based on both Polish and English texts):

-------------------->%
GnuPG (GNU Privacy Guard) jest narzędziem do szyfrowania danych
i tworzenia podpisów cyfrowych. Program posiada zaawansowane możliwości
obsługi i zarządzania kluczami, jest zgodny z proponowanym standardem
internetowym OpenPGP opisanym w dokumencie RFC-2440.
GnuPG nie używa opatentowanych algorytmów, nie jest więc zgodne
z wersją PGP2 (PGP2.x korzysta z opatentowanego algorytmu IDEA,
więcej informacji oraz sposób dołączenia obsługi algorytmu IDEA
na stronie http://www.gnupg.org/(pl)/faq/why-not-idea.html).
-------------------->%
(max. 72 characters, ISO-8859-2 encoded)

Regards,

Karol

-- 
Karol Kwiatkowski   <karol.kwiat at gmail dot com>
OpenPGP 0x06E09309

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 250 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : /pipermail/attachments/20070416/f39a2f92/attachment.pgp 


More information about the Gnupg-users mailing list